ติดต่อ

สำนักงานประสานงานมูลนิธิอานันทมหิดล

อาคาร ๖๐๙ สนามเสือป่า พระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๐๒-๒๘๐-๖๑๕๑-๗

๐๒-๒๘๐-๖๑๕๘

amf609@gmail.com

สำนักงานพระคลังข้างที่

อาคาร ๖๐๑ สนามเสือป่า พระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๐๒-๒๘๐-๘๕๓๕, ๐๒-๒๘๐-๘๗๓๕

๐๒-๒๘๐-๘๕๓๕