สมทบทุน

โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุน "มูลนิธิอานันทมหิดล" ได้ที่

  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยสวนจิตรลดา เลขที่บัญชี ๐๖๗-๒-๐๕๑๑๙-๔

  • เช็คธนาคารสั่งจ่าย “มูลนิธิอานันทมหิดล”

  • ธนาณัติ / ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ กรุณาสั่งจ่าย “มูลนิธิอานันทมหิดล” ปณ.จิตรลดา กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

ขอความกรุณานำสำเนาใบโอนเงินพร้อมเขียนชื่อ-ที่อยู่ ในการออกใบเสร็จรับเงิน และเบอร์ติดต่อกลับอย่างชัดเจน

กรุณาส่งกลับมาที่

สำนักงานประสานงานมูลนิธิอานันทมหิดล

อาคาร ๖๐๙ สนามเสือป่า พระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

โทรสาร: ๐๒-๒๘๐-๖๑๕๘

Email: amf609@gmail.com

จำนวนเงินที่สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตามประกาศกระทรวงการคลังลำดับที่ ๖๐ ภายในปีที่สมทบทุนฯ