ติดต่อ

สำนักงานประสานงานมูลนิธิอานันทมหิดล

อาคาร ๖๐๙ สนามเสือป่า พระราชวังดุสิต

กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

โทรศัพท์: ๐๒-๒๘๐-๖๑๕๑-๗

โทรสาร: ๐๒-๒๘๐-๖๑๕๘

E-mail: amf609@gmail.com

สำนักงานพระคลังข้างที่

อาคาร ๖๐๑ สนามเสือป่า พระราชวังดุสิต

กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

โทรศัพท์: ๐๒-๒๘๐-๘๕๓๕, ๐๒-๒๘๐-๘๗๓๕

โทรสาร: ๐๒-๒๘๐-๘๕๓๕