รายชื่อทั้งหมด

Panitan's picture
ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ปี พ.ศ.
boonchai's picture
ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2535

วิศวกรรมธรณีเทคนิค (Geotechnical engineering)

วิศวกรรมโยธา (Civil engineering)

Peera's picture
ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ ปี พ.ศ. 2550
Rongpong's picture
ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ ปี พ.ศ. 2555
Thada's picture
ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิทยาศาสตร์ ปี พ.ศ. 2553