By Department

chandrapatya's picture
ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2523
agrwbc's picture
ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2524

นิเวศวิทยาของแมลงและการจัดการศัตรูพืช

agrstc's picture
ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2534
Laddawan's picture
ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2553

การทำไม้ การขนส่งไม้ การใช้ประโยชน์ไม้ด้านพลังงาน การประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์ในทางป่าไม้

voraphaan's picture
ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2541
  • การออกแบบระบบสารสนเทศและอีคอมเมิร์ซ (User Experience Design: UX Design)
  • วิจัยและทดสอบความสามารถการใช้งานของระบบฯ (UX Testing / Usability Testing)
  • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ (IT for Management)
  • Information Visualization