| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dr.charan's picture
ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ ปี พ.ศ. 2527

ศัลยศาสตร์ตกแต่งเพื่อเสริมสร้าง แก้ไขความพิการบนใบหน้า ชนิดรุนแรง ศัลยศาสตร์ตกแต่งเสริมสวย

Jittichai's picture
ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2542

นโยบายและการวางแผนด้านการขนส่ง, การปฏิบัติการขนส่งและโลจิสติกส์, วิศวกรรมการทางและจราจร, การขนส่งข้ามแดนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, การขนส่งทางน้ำและทางอากาศ, การวิเคราะห์และจัดการโครงสร้างพื้นฐาน