รายชื่อทั้งหมด

Naporn's picture
ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2553

กฎหมายระหว่างประเทศ, กฎหมายระหว่างประเทศทางทะเล, กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ, กฎหมายพลังงานระหว่างประเทศ, กฎหมายสนธิสัญญา

Prasit's picture
ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ ปี พ.ศ. 2551

Human, medical and clinical genetics

Tavitiya's picture
ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ ปี พ.ศ. 2554
Tipaluck's picture
ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิทยาศาสตร์ ปี พ.ศ. 2549

Operations Research, Applied Mathematics

Virot's picture
ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2550
  • Data Science
  • Technology
  • Optimization
  • Transportation
  • Education