รายชื่อทั้งหมด

Teeratas's picture
ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิทยาศาสตร์ ปี พ.ศ. 2556
  • Fungal Systematics
  • Fungal Cell Biology
  • Phylogenetic and Evolutionary Biology
  • Genomics and Bioinformatics
Pichaya's picture
ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2552
Kripitch's picture
ผู้รับพระราชทานทุนแผนก สัตวแพทยศาสตร์ ปี พ.ศ. 2555
  • พยาธิวิทยา
  • ภูมิคุ้มกันวิทยา
  • ปรสิตวิทยา
  • จุลชีววิทยา
  • ไวรัสวิทยา
  • ชีวการแพทย์
Surajit's picture
ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ ปี พ.ศ. 2536
pornchai.p's picture
ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิทยาศาสตร์ ปี พ.ศ. 2518