รายชื่อทั้งหมด

pea-r's picture
ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2553
Chaodit's picture
ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2538
- __Building Energy Management System (CU-BEMS) Project__ * * Responsible for: wireless ambient sensor network, interactive display as a service, IEEE1888 naming architectural design. - __Sathorn Model Project__ * * Responsible for: Traffic Flow Management Workgroup

Traffic Engineering, Intelligent Transportation System, Wireless Network, Future Internet, Internet of Things, Cloud Computing.

amaridh43's picture
ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2520
agrstc's picture
ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2534
taradon.l's picture
ผู้รับพระราชทานทุนแผนก สัตวแพทยศาสตร์ ปี พ.ศ. 2542

ความปลอดภัยอาหาร (Pre-harvest food safety) โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ปศุสัตว์อินทรีย์