รายชื่อทั้งหมด

Suphachai.N's picture
ผู้รับพระราชทานทุนแผนก สัตวแพทยศาสตร์ ปี พ.ศ. 2539

1.Quantitative microbial risk assessment

2.Microbial food safety

Wannasarn's picture
ผู้รับพระราชทานทุนแผนก อักษรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2545
Prasarn's picture
ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2519

นโยบายสาธารณะ การบริหารธุรกิจ การพัฒนาที่ยั่งยืน

prakitpom's picture
ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2534
piyanuchmalakul's picture
ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2526
  • การค้าระหว่างประเทศ(WTO FTA และกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ)
  • การพัฒนาที่ยั่งยืน(เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม)
  • ธุรกิจเกษตรและอาหาร