รายชื่อทั้งหมด

Chanvit's picture
ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ ปี พ.ศ. 2537
Chanin's picture
ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ ปี พ.ศ. 2535
chandrapatya's picture
ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2523
Benjaporn's picture
ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2546

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การบำบัดน้ำเสียด้วยกระบวนการทางชีวภาพ การดึงกลับทรัพยากรจากน้ำเสียด้วยกระบวนการทางชีวภาพ การผลิตพลาสติกชีวภาพจากน้ำเสีย เซลล์เชื้อเพลิงชีวภาพสำหรับบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนซัลเฟต

David's picture
ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2534

การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมคงทน การประยุกต์ใช้การควบคุมคงทน ได้แก่ แขนอ่อนตัว, หอกลั่น การควบคุมกระบวนการขั้นสูง การควบคุมเชิงทำนายแบบจำลอง การควบคุมแบบเรียนรู้วนซ้ำ ระบบบริหารจัดการพลังงาน