รายชื่อทั้งหมด

Laddawan's picture
ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2553

การทำไม้ การขนส่งไม้ การใช้ประโยชน์ไม้ด้านพลังงาน การประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์ในทางป่าไม้

puli's picture
ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2551
wilaiwan's picture
ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2511
voraphaan's picture
ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2541
  • การออกแบบระบบสารสนเทศและอีคอมเมิร์ซ (User Experience Design: UX Design)
  • วิจัยและทดสอบความสามารถการใช้งานของระบบฯ (UX Testing / Usability Testing)
  • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ (IT for Management)
  • Information Visualization
Piamkamon's picture
ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ทันตแพทยศาสตร์ ปี พ.ศ. 2541