ประวัติส่วนตัว

Krittinee's picture
ธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2541

การตลาด, การวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค

รศ. ดร. กฤตินี ณัฎฐวุฒิสิทธิ์

รองศาสตราจารย์

  • Ph.D. in Marketing, Kellogg School of Management, Northwestern University, IL., USA.
  • M.S. in Marketing, Kellogg School of Management, Northwestern University, IL., USA.
  • BBA in Marketing, Thammasat University, Bangkok, Thailand
  • Nuttavuthisit K. & Thøgersen J. (Forthcoming). The Importance of Consumer Trust for the Emergence of a Market for Green Products: The Case of Organic Food, Journal of Business Ethics, Published online 17 May 2015.
  • Nuttavuthisit, K., Jindahra P., & Prasanpanich P. (2015). Participatory Community Development: Evidence from Thailand, Community Development Journal, 50 (1), 55-70.
  • Figueiredo B., Chelekis J., DeBerry-Spence B., Firat F., Ger G., Godefroit-Winkel D., Kravets O., Moisander J., Nuttavuthisit, K., Peñaloza L., & Tadajewski M. (2015). Developing Markets? Understanding the Role of Markets and Development at the Intersection of Macromarketing and Transformative Consumer Research (TCR). Journal of Macromarketing, Vol. 35(2), 257-271.