ประวัติส่วนตัว

piyanuchmalakul's picture
ธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2526
  • การค้าระหว่างประเทศ(WTO FTA และกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ)
  • การพัฒนาที่ยั่งยืน(เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม)
  • ธุรกิจเกษตรและอาหาร

ดร. ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา

  • ปี พ.ศ. 2534 ปริญญาเอก สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยปารีส เขต 7 ประเทศฝรั่งเศส

  • ปี พ.ศ. 2529 ปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยปารีส เขต 7 ประเทศฝรั่งเศส

  • ปี พ.ศ. 2525 ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
  • รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย