ประวัติส่วนตัว

boonchai's picture
วิศวกรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2535

วิศวกรรมธรณีเทคนิค (Geotechnical engineering)

วิศวกรรมโยธา (Civil engineering)

รองศาสตราจารย์ ดร. บุญชัย อุกฤษฏชน

ปริญญาเอก พ.ศ. 2541 วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมธรณีเทคนิค Doctor of Science in Geotechnical Engineering (Sc.D.) Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.), USA.

ปริญญาโท พ.ศ. 2539 วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา Master of Science in Civil Engineering (M.S.) Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.), USA.

ปริญญาตรี พ.ศ. 2535 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2543 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2535 อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานที่ปรึกษา

พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน คณะทำงานวังสระปทุม ด้านวิศวกรรม

Ukritchon, B., Ouch, R., Pipatpongsa, T. and Khosravi, MH. (2018), “Investigation of Stability and Failure Mechanism of Undercut Slopes by Three-Dimensional Finite Element Analysis”, KSCE Journal of Civil Engineering. DOI: 10.1007/s12205-017-2011-x

Ukritchon, B. and Keawsawasvong, S. (2018), “Undrained lateral capacity of rectangular piles under a general loading direction and full flow mechanism”, KSCE Journal of Civil Engineering. DOI: 10.1007/s12205-017-0062-7

Ukritchon, B. and Keawsawasvong, S. (2018), “Discussion of “Lower-bound finite elements limit analysis for Hoek-Brown materials using semidefinite programming” by Jyant Kumar and Debasis Mohapatra”, Journal of Engineering Mechanics, 144(7), 07018001. DOI: 10.1061/(ASCE)EM.1943-7889.0001485

Ukritchon, B. and Keawsawasvong, S. (2018), “Lower bound limit analysis of an anisotropic undrained strength criterion using second-order cone programming”, International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, 42(8), 1016–1033. DOI: 10.1002/nag.2781

Ukritchon, B. and Keawsawasvong, S. (2018), “Discussion on ‘‘Seismic displacement along a log-spiral failure surface with crack using rock Hoek–Brown failure criterion’’”, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 110, 141-144. DOI: 10.1016/j.soildyn.2018.04.014

Ukritchon, B. and Keawsawasvong, S. (2018), “A new design equation for drained stability of conical slopes in cohesive-frictional soils”, Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 10(2), 358-366. DOI: 10.1016/j.jrmge.2017.10.004

Ukritchon, B., Yoang, S. and Keawsawasvong, S. (2018), “Bearing capacity of shallow foundations in clay with linear increase in strength and adhesion factor”, Marine Georesources and Geotechnology, 36(4), 438-451. DOI: 10.1080/1064119X.2017.1326991

Ukritchon, B., Wongtoythong, P. and Keawsawasvong, S. (2018), “New design equation for undrained pullout capacity of suction caissons considering combined effects of caisson aspect ratio, adhesion factor at interface, and linearly increasing strength", Applied Ocean Research, 75, 1-14. DOI: 10.1016/j.apor.2018.03.007

Keawsawasvong, S. and Ukritchon, B. (2018), “Three-dimensional interaction diagram for the undrained capacity of inverted T-shape strip footings under general loading", International Journal of Geotechnical Engineering, 12(2), 133-146. DOI: 10.1080/19386362.2016.1252141

Keawsawasvong, S. and Ukritchon, B. (2017), “Corrigendum for “Finite Element Analysis of Undrained Stability of Cantilever Flood Walls” 2017, 11(4), 355–367 by Keawsawasvong S. and Ukritchon B.", International Journal of Geotechnical Engineering. DOI: 10.1080/19386362.2017.1346769

Keawsawasvong, S. and Ukritchon, B. (2017), “Undrained lateral capacity of I-shaped concrete piles”, Songklanakarin Journal of Science and Technology, 39(6), 751-758.

Ukritchon, B. and Keawsawasvong, S. (2017), “Discussion of ''Numerical limit analysis of three-dimensional slope stability problems in catchment areas'' by Camargo et al. (DOI:10.1007/s11440-016-0459-3)”, Acta Geotechnica, 12(5), 1185-1187. DOI: 10.1007/s11440-017-0589-2

Ukritchon, B., Chea, S. and Keawsawasvong, S. (2017), “Optimal design of reinforced concrete cantilever retaining walls considering the requirement of slope stability”, KSCE Journal of Civil Engineering, 21(7), 2673-2682. DOI: 10.1007/s12205-017-1627-1

Ukritchon, B. and Keawsawasvong, S. (2017), “Design equations for undrained stability of opening in underground walls”, Tunnelling and Underground Space Technology, 70, 214-220. DOI: 10.1016/j.tust.2017.08.004

Ukritchon, B. and Keawsawasvong, S. (2017), “Error in Ito and Matsui's limit equilibrium solution of lateral force on a row of stabilizing piles”, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, 143(9), 02817004. DOI: 10.1061/(ASCE)GT.1943-5606.0001753

Keawsawasvong, S. and Ukritchon, B. (2017), “Finite element analysis of undrained stability of cantilever flood walls", International Journal of Geotechnical Engineering, 11(4), 355-367. DOI: 10.1080/19386362.2016.1222044

Ukritchon, B. and Keawsawasvong, S. (2017), “Unsafe error in conventional shape factor for shallow circular foundations in normally consolidated clays”, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE,143(6), 02817001. DOI: 10.1061/(ASCE)GT.1943-5606.0001670

Ukritchon, B., Yingchaloenkitkhajorn, K. and Keawsawasvong, S. (2017), “Three-dimensional undrained tunnel face stability in clay with a linearly increasing shear strength with depth”, Computers and Geotechnics, 88, 146-151. DOI: 10.1016/j.compgeo.2017.03.013

Ukritchon, B., Keawsawasvong, S. and Yingchaloenkitkhajorn, K. (2017), “Undrained face stability of tunnels in Bangkok Subsoils”, International Journal of Geotechnical Engineering, 11(3), 262-277. DOI:10.1080/19386362.2016.1214773

Keawsawasvong, S. and Ukritchon, B. (2017), “Undrained limiting pressure behind soil gaps in contiguous pile walls”, Computers and Geotechnics, 83, 152-158. DOI: 10.1016/j.compgeo.2016.11.007

Keawsawasvong, S. and Ukritchon, B. (2017), “Undrained stability of an active planar trapdoor in non-homogeneous clays with a linear increase of strength with depth”, Computers and Geotechnics, 81, 284-293. DOI:10.1016/j.compgeo.2016.08.027

Keawsawasvong, S.and Ukritchon, B. (2017), “Stability of unsupported conical excavations in non-homogeneous clays”, Computers and Geotechnics, 81, 125-136. DOI:10.1016/j.compgeo.2016.08.007

Ouch, R., Ukritchon, B. and Pipatpongsa, T. and Khosravi, M. H. (2016), “Experimental investigations of shear pin arrangement on soil slope resting on low interface friction plane”, Maejo International Journal of Science and Technology, 10(3):313-329.

Ukritchon, B. and Keawsawasvong, S. (2016), “A practical method for the optimal design of continuous footing using Ant-Colony optimization”, Acta Geotechnica Slovenica, 13(2), 45-55.

Ukritchon, B. and Keawsawasvong, S. (2016), “Undrained pullout capacity of cylindrical suction caissons by finite element limit analysis”, Computers and Geotechnics, 80, 301-311. DOI: 10.1016/j.compgeo.2016.08.019

Keawsawasvong, S. and Ukritchon, B. (2016), “Undrained capacity of laterally loaded underground walls subjected to horizontal load and moment", Journal of GeoEngineering, 11(2), 75-83. DOI:10.6310/jog.2016.11(2).3

Keawsawasvong, S. and Ukritchon, B. (2016), “Ultimate lateral capacity of two dimensional plane strain rectangular pile in clay", Geomechanics and Engineering, 11(2), 235-251. DOI:10.12989/gae.2016.11.2.235

Ukritchon, B., Faustino, J. and Keawsawasvong, S.(2016), “A numerical study of load distribution of pile group foundation by 2D model”, Walailak Journal of Science and Technology, 13(8), 669-688.

Ukritchon, B., Teeravong, K. and Keawsawasvong, S. (2016), “Effects of wall embedded length ratio and wall thickness ratio on undrained stability of cantilever piled walls”, Walailak Journal of Science and Technology, 13(8), 653-667.

Ukritchon, B., Faustino, J. and Keawsawasvong, S.(2016), “Numerical investigations of pile load distribution of pile group foundation subjected to vertical load and large moment”, Geomechanics and Engineering, 10(5), 577-598. DOI:10.12989/gae.2016.10.5.577

Keawsawasvong, S. and Ukritchon, B. (2016), “Finite element limit analysis of pullout capacity of planar caissons in clay”, Computers and Geotechnics, 75, 12-17. DOI:10.1016/j.compgeo.2016.01.015

Ouch, R., Ukritchon, B. and Pipatpongsaet T. (2016). “Stability of soil block on low interface friction plane with and without side supports. ”, Engineering Journal 20(2): 123-145.

Ukritchon B., Boonyatee T. (2015). Soil Parameter Optimization of the NGI-ADP Constitutive model for Bangkok Soft Clay, Geotechnical Engineering, Vol. 46, Issue 1, 28-36.

Boonyatee T., Tongjarukae J., Uaworakunchai T., Ukritchon B. (2015). A Review on Design of Pile Foundations in Bangkok, Geotechnical Engineering, Vol. 46, Issue 1, 76-85.

Ukritchon, B., Seah, T.H., Budsayaplakorn, V, Lukkunaprasit, P. (2008). Consolidation behavior of reconstituted Bangkok clay, Geotechnical Engineering, Volume 39, Issue 2, June 2008, Pages 97-104.

Ukritchon B., Whittle, Andrew J, Sloan, Scott S.W. (2003). Undrained stability of braced excavations in clay, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Volume 129, Number 8, August, 2003, p 738-755.

Ukritchon B., Whittle A.J., Klangvijit C (2003). Calculations of Bearing Capacity Factor Ng Using Numerical Limit Analyses, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Volume 129, Number 5, May 2003, pp. 468-474.

Whittle A.J. and Ukritchon B. (2000). “Discussion of paper by Su et al., Base stability of deep excavation in anisotropic soft clay” J. Geotech. and Geoenvir. Eng., ASCE, 126(8), 757-760.

Ukritchon B., Whittle A.J., and Sloan S.W. (1998). “Undrained Limit Analyses for Combined Loading of Strip Footings on Clay”, J. Geotech. and Geoenvir. Eng., ASCE, 124(3), 265-276.

Whittle A.J. and Ukritchon B. (1996). “Application of Numerical Limit Analyses for Shallow Foundations on Clay”, Proceedings of the 1996 11th Conference on Engineering Mechanics. Part 1 (of 2); Fort Lauderdale, FL, USA; 19 May 1996 through 22 May 1996, Volume 1, 1996, Pages 132-135.

พ.ศ.2556 ได้รับรางวัลมูลนิธิ ศ.ดร. ชัย มุกตพันธุ์ บทความวิจัยยอดเยี่ยม สาขาวิศวกรรมปฐพี บทความเรื่อง เสถียรภาพด้านหน้าอุโมงค์แบบ 3 มิติในดินเหนียว การประชุมวิชาการวิศกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 18 ร ะหว่างวันที่ 8 – 10 พ.ค. 2556 ณ จังหวัดเชียงใหม่ บทความสาขาวิศวกรรมปฐพี GTE008

พ.ศ.2548 ได้รับรางวัล Thomas A. Middlebrooks Award, ASCE 2005 สำหรับบทความยอดเยี่ยม เรื่อง Undrained stability of braced excavations in clay. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, 129(8), 738-755, 2005.

พ.ศ. 2535 ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ปี พ.ศ. 2535 เพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ณ. Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.), USA.