ประวัติส่วนตัว

boonchai's picture
วิศวกรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2535

วิศวกรรมธรณีเทคนิค (Geotechnical engineering)

Limit analysis

Finite element modelling

Deformation and stability problems

รองศาสตราจารย์ ดร. บุญชัย อุกฤษฏชน

ปริญญาเอก พ.ศ. 2541 วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมธรณีเทคนิค Doctor of Science in Geotechnical Engineering (Sc.D.) Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.), USA.

ปริญญาโท พ.ศ. 2539 วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา Master of Science in Civil Engineering (M.S.) Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.), USA.

ปริญญาตรี พ.ศ. 2535 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2543 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2535 อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานที่ปรึกษา

พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน คณะทำงานวังสระปทุม ด้านวิศวกรรม

Keawsawasvong, S. and Ukritchon, B. (2017), “Undrained Lateral Capacity of I-shaped Concrete Piles”, Songklanakarin Journal of Science and Technology. (Scopus)

Keawsawasvong, S. and Ukritchon, B. (2017), “Undrained Limiting Pressure behind Soil Gaps in Contiguous Pile Walls”, Computers and Geotechnics. (Scopus & ISI, IF2015 = 1.705)

Keawsawasvong, S. and Ukritchon, B. (2017), “Undrained Stability of an Active Planar Trapdoor in Non-homogeneous Clays with a Linear Increase of Strength with Depth”, Computers and Geotechnics, 81, 284-293. DOI:10.1016/j.compgeo.2016.08.027 (Scopus & ISI, IF2015 = 1.705)

Keawsawasvong, S. and Ukritchon, B. (2017), “Stability of Unsupported Conical Excavations in Non-homogeneous Clays”, Computers and Geotechnics, 81, 125-136. DOI:10.1016/j.compgeo.2016.08.007 (Scopus & ISI, IF2015 = 1.705)

Ukritchon, B. and Keawsawasvong, S. (2016), “A Practical Method for the Optimal Design of Continuous Footing Using Ant-Colony Optimization”, Acta Geotechnica Slovenica. (Scopus & ISI, IF2015 = 0.182)

Ukritchon, B. and Keawsawasvong, S. (2016), “Unsafe Error in Conventional Shape Factor for Shallow Circular Foundations in Normally Consolidated Clays”, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE. DOI: 10.1061/(ASCE)GT.1943-5606.0001670 (Scopus & ISI, IF2015 = 1.696)

Keawsawasvong, S. and Ukritchon, B. (2016), “Three-Dimensional Interaction Diagram for the Undrained Capacity of Inverted T-Shape Strip Footings under General Loading", International Journal of Geotechnical Engineering. DOI: 10.1080/19386362.2016.1252141 (Scopus & ISI, IF2015 = N/A)

Keawsawasvong, S. and Ukritchon, B. (2016), “Undrained Pullout Capacity of Cylindrical Suction Caissons by Finite Element Limit Analysis”, Computers and Geotechnics, 80, 301-311. DOI: 10.1016/j.compgeo.2016.08.019 (Scopus & ISI, IF2015 = 1.705)

Keawsawasvong, S. and Ukritchon, B. (2016), “Undrained Capacity of Laterally Loaded Underground Walls Subjected to Horizontal Load and Moment", Journal of GeoEngineering, 11(2), 75-83. DOI:10.6310/jog.2016.11(2).3 (Scopus)

Keawsawasvong, S. and Ukritchon, B. (2016), “Finite Element Analysis of Undrained Stability of Cantilever Flood Walls", International Journal of Geotechnical Engineering. DOI: 10.1080/19386362.2016.1222044 (Scopus & ISI, IF2015 = N/A)

Keawsawasvong, S. and Ukritchon, B. (2016), “Ultimate Lateral Capacity of Two Dimensional Plane Strain Rectangular Pile in Clay", Geomechanics and Engineering, 11(2), 235-251. DOI:10.12989/gae.2016.11.2.235 (Scopus & ISI, IF2015 = 1.085)

Ukritchon, B., Keawsawasvong, S. and Yingchaloenkitkhajorn, K. (2016), “Undrained Face Stability of Tunnels in Bangkok Subsoils”, International Journal of Geotechnical Engineering. DOI:10.1080/19386362.2016.1214773 (Scopus & ISI, IF2015 = N/A)

Ukritchon, B., Faustino, J. and Keawsawasvong, S. (2016), “A Numerical Study of Load Distribution of Pile Group Foundation by 2D Model”, Walailak Journal of Science and Technology, 13(8), 669-688. (Scopus)

Ukritchon, B., Teeravong, K. and Keawsawasvong, S. (2016), “Effects of Wall Embedded Length Ratio and Wall Thickness Ratio on Undrained Stability of Cantilever Piled Walls”, Walailak Journal of Science and Technology, 13(8), 653-667. (Scopus)

Ukritchon, B., Faustino, J. and Keawsawasvong, S. (2016), “Numerical Investigations of Pile Load Distribution of Pile Group Foundation Subjected to Vertical Load and Large Moment”, Geomechanics and Engineering, 10(5), 577-598. DOI:10.12989/gae.2016.10.5.577 (Scopus & ISI, IF2015 = 1.085)

Keawsawasvong, S. and Ukritchon, B. (2016), “Finite Element Limit Analysis of Pullout Capacity of Planar Caissons in Clay”, Computers and Geotechnics, 75, 12-17. DOI:10.1016/j.compgeo.2016.01.015 (Scopus & ISI, IF2015 = 1.705)

Ukritchon B., Boonyatee T. (2015). Soil Parameter Optimization of the NGI-ADP Constitutive model for Bangkok Soft Clay, Geotechnical Engineering, Vol. 46, Issue 1, 28-36. (Scopus)

Boonyatee T., Tongjarukae J., Uaworakunchai T., Ukritchon B. (2015). A Review on Design of Pile Foundations in Bangkok, Geotechnical Engineering, Vol. 46, Issue 1, 76-85. (Scopus)

Ukritchon, B., Seah, T.H., Budsayaplakorn, V, Lukkunaprasit, P. (2008). Consolidation behavior of reconstituted Bangkok clay, Geotechnical Engineering, Volume 39, Issue 2, June 2008, Pages 97-104. (Scopus)

Ukritchon B., Whittle, Andrew J, Sloan, Scott S.W. (2003). Undrained stability of braced excavations in clay, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Volume 129, Number 8, August, 2003, p 738-755. (Scopus & ISI, IF2015 = 1.696)

Ukritchon B., Whittle A.J., Klangvijit C (2003). Calculations of Bearing Capacity Factor N Using Numerical Limit Analyses, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Volume 129, Number 5, May 2003, pp. 468-474. (Scopus & ISI, IF2015 = 1.696)

Ukritchon B., Whittle A.J., and Sloan S.W. (1998). “Undrained Limit Analyses for Combined Loading of Strip Footings on Clay”, J. Geotech. and Geoenvir. Eng., ASCE, 124(3), 265-276. (Scopus & ISI, IF2015 = 1.696)

พ.ศ.2556 ได้รับรางวัลมูลนิธิ ศ.ดร. ชัย มุกตพันธุ์ บทความวิจัยยอดเยี่ยม สาขาวิศวกรรมปฐพี บทความเรื่อง เสถียรภาพด้านหน้าอุโมงค์แบบ 3 มิติในดินเหนียว การประชุมวิชาการวิศกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 18 ร ะหว่างวันที่ 8 – 10 พ.ค. 2556 ณ จังหวัดเชียงใหม่ บทความสาขาวิศวกรรมปฐพี GTE008

พ.ศ.2548 ได้รับรางวัล Thomas A. Middlebrooks Award, ASCE 2005 สำหรับบทความยอดเยี่ยม เรื่อง Undrained stability of braced excavations in clay. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, 129(8), 738-755, 2005.

พ.ศ. 2535 ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ปี พ.ศ. 2535 เพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ณ. Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.), USA.