รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ดร. คุณกล้า กล้า

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิทยาศาสตร์ | The Science Division ปี พ.ศ. 2540

สาขาที่สนใจ

- Context-Aware and Pervasive Sensing
- Sensor Fusion
- Machine Learning
- Pattern Recognition
- Probabilistic Graphic Models
- Feature Selection
- Sound and Signal Processing
- Body Sensor Network (BSN) and its Applications
- Smart Home
- Application Design for Human-Assisted Robots

รายละอียด

Hello

ประวัติการศึกษา

2003-2007 PhD in Computing
Visual Information Processing Research Group
Imperial College, London

2002-2003 MPhil. Speech, Text Processing and Internet Technology
University of Cambridge

2001-2002 MSc. Advanced Computing (Thesis with distinction)
Imperial College London

1997-2001 BSc. in Information Technology (AGPA: 3.95 – first honor, gold medal)
Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT),
Thammasat University