รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์
Placeholder image

นาย ณัฐพร ยอดแก้ว

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิทยาศาสตร์ | The Science Division ปี พ.ศ. 2540

สาขาที่สนใจ

- Programming
- System Design
- Team management

รายละอียด

A guy who loves coding

ตำแหน่งปัจจุบัน

Development Teamleader at Thothmedia

เกียรติประวัติ

ไม่มี

ประวัติการศึกษา

- มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประวัติการทำงาน

- Developer at Metamedia
- Software Engineer at Thomson Reuters