รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์
Placeholder image

ดร. ภูริ ฟูวงศ์เจริญ

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division ปี พ.ศ. 2551

ประวัติการศึกษา

- Ph.D. in Politics and International Studies, University of Cambridge, United Kingdom

- M.Phil. in Politics, University of Cambridge, United Kingdom

- รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) (เกียรตินิยมอันดับ 1), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สำเร็จการศึกษาเป็นที่ 1 ของรุ่น)

- เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (สำเร็จการศึกษาเป็นที่ 1 ของรุ่น)

- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) (เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- มัธยาศึกษา, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กทม. 10200