รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์
Placeholder image

ดร. ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division ปี พ.ศ. 2553

สาขาที่สนใจ

การทำไม้ การขนส่งไม้ การใช้ประโยชน์ไม้ด้านพลังงาน การประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์ในทางป่าไม้

ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

- พ.ศ. 2548 วิทยาศาสตรบัณฑิต(วนศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- พ.ศ. 2551 Master of Science (Remote sensing and Geographic Information Systems) Asian Institute of Technology
- พ.ศ. 2557 PhD (Forest Science) The University of Tokyo

ประวัติการทำงาน

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กทม. 10900