รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์
Placeholder image

ศ.กิตติคุณ นพ. จรัญ มหาทุมะรัตน์

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ | The Medical Science Division ปี พ.ศ. 2527

สาขาที่สนใจ

ศัลยศาสตร์ตกแต่งเพื่อเสริมสร้าง แก้ไขความพิการบนใบหน้า ชนิดรุนแรง
ศัลยศาสตร์ตกแต่งเสริมสวย

ตำแหน่งปัจจุบัน

หัวหน้าศุนย์ สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้า รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ศาสตราจารย์กิตติคุณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกษียน อาจารย์พิเศษ)
กรรมการแผนกแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
ประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุน มูลนิธิอานันทมหิดล
กรรมการบริหาร ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

เกียรติประวัติ

- รับพระราชทานรางวัล ม.มหิดล บี บราวน์ เพื่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย พ.ศ.2542
- รับพระราชทานรางวัล บุคคลดีเด่นของชาติ(ด้านเทคโนโลยี ด้านการแพทย์) สำนักงานเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2546
- รับรางวัลแพทย์ดีเด่น รพ.จุฬาลงกรณ
- รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการศึกษา

- มัธยมต้น: โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
- มัธยมปลาย: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
- อุดมศึกษา:
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการแพทย์(ศัลยศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
- วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาศัลยศาสตร์ แพทยสภา
- หนังสืออนุมัติผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง แพทยสภา
- การศึกษาต่อต่างประเทศโดยทุน มูลนิธิอานันทมหิดล:
- Certificate in Plastic Surgery and Craniofacial surgery, Australian Craniofacial Center, Adelaide, Australia
- Certificate in Plastic Surgery and Craniofacial surgery,Nassua County Medical Center, and NYU Medical Center , New York U.S.A.
- Visiting Fellow, Department of Plastic Surgery, Innsbruck University, Austria.