รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์
Placeholder image

รองศาสตราจารย์ ดร. จิตติชัย รุจนกนกนาฏ

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ | The Engineer Division ปี พ.ศ. 2542

สาขาที่สนใจ

นโยบายและการวางแผนด้านการขนส่ง, การปฏิบัติการขนส่งและโลจิสติกส์, วิศวกรรมการทางและจราจร, การขนส่งข้ามแดนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, การขนส่งทางน้ำและทางอากาศ, การวิเคราะห์และจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ตำแหน่งปัจจุบัน

- รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกียรติประวัติ

- นักเรียนทุนพระราชทานมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2542(ไปศึกษาต่อระหว่างปีพ.ศ. 2543-2548)
- เงินทุนภูมิพล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2542
- ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (Asian Pacific Mathematics Olympiad) ครั้งที่ 7 (1995)
- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (International Mathematical Olympiad) ครั้งที่ 35 (1994)ที่ประเทศฮ่องกง

ประวัติการศึกษา

- พ.ศ. 2548 Ph.D. in Civil Engineering (Transportation), University of California Berkeley, California, U.S.A.
- พ.ศ. 2545 Certificate in Logistics, University of California Berkeley, California, U.S.A.
- พ.ศ. 2544 M.S. in Civil Engineering (Transportation), University of California Berkeley, California, U.S.A.
- พ.ศ. 2542 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ. 2541 เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการทำงาน

- พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ. 2552-2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ. 2550-2552 อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ. 2548-2550 Senior Transportation Planner and Traffic Engineer, PB America, Inc., Los Angeles, California, U.S.A.
- พ.ศ. 2544-2547 Researcher, Institute of Transportation Studies, University of California, Berkeley, California, U.S.A.
- พ.ศ. 2542-2543 ผู้ช่วยวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


**ตำแหน่งงานบริหาร**
- รองผู้อำนวยฝ่ายวิชาการ สถาบันการขนส่ง (ก.ค. 2557-ปัจจุบัน)
- ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ต.ค. 2556-ก.ค. 2557)
- กรรมการบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ (พ.ย. 2554-ก.ย.2556)
- กรรมการบริหาร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ (ก.ย. 2552- ปัจจุบัน)
- กรรมการหลักสูตร วิศวกรรมการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน (ก.ย. 2552-ปัจจุบัน)
- กรรมการหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสำรวจ (ก.ย. 2552- ปัจจุบัน)

**สมาคมวิชาชีพและวิชาการ**
- ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา เลขทะเบียน ภย.26900
- ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมวิทยาการจราจรและขนส่งแห่งประเทศไทย
- Regular Member, Eastern Asia Society for Transportation Studies, ID number: th-95-13-0067
- Transportation Research Board (TRB) Affiliate
- Institute of Transportation Engineers (ITE) Member
- สมาชิกชมรมผู้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล