รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์
Placeholder image

ดร. อุดมชัย เตชะวิภู

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division ปี พ.ศ. 2540

สาขาที่สนใจ

การประมวลผลสัญญาณ และการสร้างภาพทางการแพทย์ (อัลตราซาวนด์ และเอ็มอาร์ไอ)

ตำแหน่งปัจจุบัน

นักวิจัย

ประวัติการศึกษา

- 2542 - 2557 ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัย University of Wisconsin-Madison, USA
- 2540 - 2542 ปริญญาโท สาขาวิศวกกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัย University of Michigan, Ann Arbor, USA
- 2533 - 2537 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน

- ม.ค. 2552 - ปัจจุบัน นักวิจัย เล็บเทคโนโลยีภาพ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
- พ.ย. 2547 - ธ.ค. 2551 Postdoctoral Research Fellow, Departments of Radiology and Neurology, Thomas Jefferson University, Philadelphia, PA
- ก.พ. 2544 - ส.ค. 2547 Ph.D. Research Assistant and Lab Assistant, Departments of Electrical Engineering and Medical Physics, University of Wisconsin-Madison