รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ดร. วิชชุ เวชชาชีวะ

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division ปี พ.ศ. 2532

ประวัติการศึกษา

Ph.D. in Sociology, University of Chicago, IL., USA

ประวัติการทำงาน

กองเอเชียตะวันออก 4, กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา กทม.10300