รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ดร. วิภาวี วงศ์ภูมิวิชช์

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division ปี พ.ศ. 2539

ประวัติการศึกษา

Ph.D. in TESL/Applied Linguistics, University of California at Los Angeles,CA., USA.

ประวัติการทำงาน

เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ University of Montreal ประเทศแคนาดา