รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ส.พญ วรพร สุขุมาวาสี

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก สัตวแพทยศาสตร์ | The Veterinary Medicine Division ปี พ.ศ. 2545

ประวัติการศึกษา

Ph.D. in Comparative Biomedical Sciences, Cornell University, Ithaca, NY., USA.

ประวัติการทำงาน

ภาควิชาพยาธิวิทยา (หน่วยปรสิตวิทยา) คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย