รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ดร. ชาญวิทย์ ทัดแก้ว

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก อักษรศาสตร์ | The Arts Division ปี พ.ศ. 2542

ประวัติการศึกษา

Ph.D. in Edition of Mahayanist Text at the Department Fur Asienstudien; Instutute fur Indologie und Iranastik Muenchen, Germany., Ludwig Maximalian Universitaet, (LMU)

ประวัติการทำงาน

สาขาวิชาภาษาบาลี - สันสกฤต ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย