รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ส.พญ กนกอร เอื้อเกษมสิน

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก สัตวแพทยศาสตร์ | The Veterinary Medicine Division ปี พ.ศ. 2548

ประวัติการศึกษา

Ph.D. in Comparative Biomedical Science, North Carolina State University, Raleigh, NC., USA.

ประวัติการทำงาน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)