รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

นาง อุณากร พฤฒิธาดา (สุกัญญา จิระวันชัยกุล)

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division ปี พ.ศ. 2527

ประวัติการศึกษา

Advance Professional Certificate ; CPA Module C.P.A., New York City, NY., USA.

ประวัติการทำงาน

PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd., 179/74-80 South Sathorn Road, BKK 10120