รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์
Placeholder image

น.สพ.ดร. ธราดล เหลืองทองคำ

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก สัตวแพทยศาสตร์ | The Veterinary Medicine Division ปี พ.ศ. 2542

สาขาที่สนใจ

ความปลอดภัยอาหาร (Pre-harvest food safety)
โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน
ปศุสัตว์อินทรีย์

ประวัติการศึกษา

Ph.D. in Veterinary Preventive Medicine, The Ohio State University, Columbus, OH., USA.

ประวัติการทำงาน

ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย