รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์
Placeholder image

รศ. น.สพ.ดร. ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก สัตวแพทยศาสตร์ | The Veterinary Medicine Division ปี พ.ศ. 2539

สาขาที่สนใจ

1.Quantitative microbial risk assessment

2.Microbial food safety

ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์ประจำ
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข
คณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

1. Doctor of Veterinary Medicine (DVM), Chulalongkorn University, Thailand

2. Master of Preventive Veterinary Medicine (MPVM), University of California at Davis, USA

3. Doctor of Philosophy (Food Science), University of California at Davis, USA

ประวัติการทำงาน

ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กทม. 10330