รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ดร. ศุภจิตรา ชัชวาล

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิทยาศาสตร์ | The Science Division ปี พ.ศ. 2533

ประวัติการศึกษา

Ph.D. in Plant Molecular Biology, University of Washington, Seattle, WA., USA.

ประวัติการทำงาน

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย