รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์
Placeholder image

รศ. พญ. สุมิตรา ทองประเสริฐ

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ | The Medical Science Division ปี พ.ศ. 2522

ประวัติการศึกษา

Certificate in Hematology-Oncology in Hematology-Oncology, Memorial Sloan Kettering, New York City, NY., USA.

ประวัติการทำงาน

ภาควิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่