รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์
Placeholder image

ผศ. ดร. มาโนช โลหเตปานนท์

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ | The Engineer Division ปี พ.ศ.

สาขาที่สนใจ

- Transportation and Logistics
- Supply Chain Management
- Large-Scale Optimization

ประวัติการศึกษา

- Ph.D in Transportation and Logistics Systems, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA., USA.
- M.S. in Transportation, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA., USA.
- B.Eng. Civil Engineering, Chulalongkorn University, Thailand

ประวัติการทำงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย