รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ศ. นพ. โสภณ จิรสิริธรรม

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ | The Medical Science Division ปี พ.ศ. 2525

ประวัติการศึกษา

Certificate of Vascular Surgery; Certificate of Transplantation in Vascular Surgery, University of London; Cambridge University, UK.

ประวัติการทำงาน

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี