รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ดร. โสมสุดา ลียะวณิช (รัตนิน)

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก อักษรศาสตร์ | The Arts Division ปี พ.ศ. 2520

ประวัติการศึกษา

M.A. , Ph.D. in Prehistory and Anthropology, Otago University, Dunedine, New Zealand; Australian National University, Canberra, Australia.

ประวัติการทำงาน

ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ถนนสามเสน ท่าวาสุกรี กทม. 10300