รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ดร. คณิต สุวรรณบริรักษ์

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิทยาศาสตร์ | The Science Division ปี พ.ศ. 2527

ประวัติการศึกษา

Ph.D. in Natural Product Chemistry, Purdue University, West Lafayette, IN., USA.

ประวัติการทำงาน

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย