รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ศ. นพ. นิพนธ์ พวงวรินทร์

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ | The Medical Science Division ปี พ.ศ. 2521

ประวัติการศึกษา

- M.M.Sc. M.R.C.P. Royal College of Physicians, UK.
- Fellow in Neurology, F.R.C.P. Royal College of Physicians, UK.
- F.R.C.P. Royal College of Physician and Surgeons of Glasgow, UK.
- F.R.C.P. Royal College of Physician of Edinburgh. UK.
- ปรอ. 12, ราชบัณฑิต

ประวัติการทำงาน

หัวหน้าสาขาวิชาประสาทวิทยา, ศ. ระดับ 11, ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กทม.10700