รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

รศ. ดร. สวัสดิ์ แสงบางปลา

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ | The Engineer Division ปี พ.ศ. 2506

ประวัติการศึกษา

Dipl. , Ph.D in Computer, Philips International Institute, The Netherlands., University of Liverpool, UK.

ประวัติการทำงาน

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย