รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ดร. ศศิพร เพชราภิรัชต์

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก อักษรศาสตร์ | The Arts Division ปี พ.ศ. 2541

ประวัติการศึกษา

Ph.D. in Mandarin Linguistics, University of California at Berkeley, CA., USA.

ประวัติการทำงาน

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย