รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์
Placeholder image

ดร. วัณณสาส์น นุ่นสุข

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก อักษรศาสตร์ | The Arts Division ปี พ.ศ. 2545

ประวัติการศึกษา

- B.A. Archaeology (1st class honor), Silpakorn University--
- M.A. Anthropology, University of Hawaii, USA--
- Ph.D. in History of Art and Archaeology, Cornell University, Ithaca, NY., USA.

ประวัติการทำงาน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (2013-2016)
Ph.D. Program in Asian Studies, Walailak University (2013-2016)
ศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ในองค์การรัฐมนตรีศึกษาธิการแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO SPAFA) (2016-present)
Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for Archaeology and Fine Arts (SEAMEO SPAFA) (2016-present)