รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ดร. ฤทัยวรรณ โต๊ะทอง

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิทยาศาสตร์ | The Science Division ปี พ.ศ. 2528

ประวัติการศึกษา

Ph.D. in Molecular Genetics, Ohio State Univesity, Columbus, OH., USA.

ประวัติการทำงาน

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย