รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

นาย พศิน รัตนเลิศ

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ | The Engineer Division ปี พ.ศ. 2554

สาขาที่สนใจ

- Energy Conservation
- Renewable Energy Technologies
- Sustainable Development

ตำแหน่งปัจจุบัน

วิศวกร / ที่ปรึกษาอาคารเขียว

ประวัติการศึกษา

- MS. in Product development, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden. 2013.
- BEng. in Mechanical Engineering, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. 2011.