รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ผศ. ดร. ฐิติพร ศิริพันธ์ (พันธเสน)

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division ปี พ.ศ. 2528

ประวัติการศึกษา

M.B.A.; Ph.D. University of Chicago,; Cornell University, Ithaca, NY.,USA.

ประวัติการทำงาน

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์