รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์
Placeholder image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทยาวัฒน์ พิทยาวัฒน์

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก อักษรศาสตร์ | The Arts Division ปี พ.ศ. 2546

สาขาที่สนใจ

ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ
สัทวิทยา
ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ภาษาตระกูลขร้า-ไท

ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

Ph.D. in Linguistics, Cornell University, Ithaca, USA.

ประวัติการทำงาน

ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย