รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์
Placeholder image

ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ | The Engineer Division ปี พ.ศ. 2519

สาขาที่สนใจ

นโยบายสาธารณะ
การบริหารธุรกิจ
การพัฒนาที่ยั่งยืน

เกียรติประวัติ

- 2554 รางวัลผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งเอเชียจัดโดยวารสารEmerging Markets MagazineในเครือEuromoney Group
- 2554 บริหารธุรกิจบัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
- 2555 รางวัลนักการเงินแห่งปีจัดโดยวารสารการเงินธนาคาร
- 2558 เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- 2559 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการศึกษา

- 2517 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2519 Master of Engineering in Industrial Engineering and Management, Asian Institute of Technology
- 2521 Master in Business Administration, Harvard University, Massachusetts, U.S.A.
- 2524 Doctor of Business Administration, Harvard University, Massachusetts, U.S.A.
- 2546 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่15 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประวัติการทำงาน

- 2524-2526 Research Fellow, International Food Policy Research Institute, Washington, D.C., U.S.A.
- 2526-2535 ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2535-2542 รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- 2542-2546 เลขาธิการ สำนักงานคณะกรามการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- 2547-2553 กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2553-2558 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย