รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์
Placeholder image

ดร. ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division ปี พ.ศ. 2526

สาขาที่สนใจ

- การค้าระหว่างประเทศ(WTO FTA และกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ)
- การพัฒนาที่ยั่งยืน(เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม)
- ธุรกิจเกษตรและอาหาร

ประวัติการศึกษา

- ปี พ.ศ. 2534 ปริญญาเอก สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยปารีส เขต 7 ประเทศฝรั่งเศส

- ปี พ.ศ. 2529 ปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยปารีส เขต 7 ประเทศฝรั่งเศส

- ปี พ.ศ. 2525 ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

- รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร
บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
- รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย