รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ดร. พิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division ปี พ.ศ. 2528

ประวัติการศึกษา

Ph.D. in International Relations, Claremont Graduate School,

ประวัติการทำงาน

หัวหน้าฝ่ายญีปุ่น กองเอเซียตะวันออก 3 กรมเอเซียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ