รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์
Placeholder image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาย วรชนะนันท์

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division ปี พ.ศ. 2545

สาขาที่สนใจ

การจัดการแนวปะการัง;
การจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล;
การท่องเที่ยวทางทะเล

ตำแหน่งปัจจุบัน

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

- 2550 Ph.D. Marine Protected Areas Management The University of Queensland Australia
- 2543 วท.ม. วิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย
- 2540 วท.บ. ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย

ประวัติการทำงาน

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ กทม. 10900