รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ผศ. ดร. ปวิตรา จินดาหรา

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division ปี พ.ศ. 2539

ประวัติการศึกษา

Ph.D. in Industrial Administration,Marketing, Carnegie Mellon University, PA., USA.

ประวัติการทำงาน

คณะบริหารธุรกิจ ศศินทร์ฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย