รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์
Placeholder image

รศ. ผศ. ปารยะ อาศนะเสน

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ | The Medical Science Division ปี พ.ศ. 2540

เกียรติประวัติ

- Annual award for the best performance in Clinical Pathology: 1990
- Annual award for the best performance in Orthopedics and Physical Rehabilitation: 1992
- Annual award for the best performance in Ophthalmology: 1992
- Annual award for the best performance in Otolaryngology & Head and Neck Surgery: 1992
- Special scholarship for being first in the class rank of 5th year medical student: 1992
- Roche Company Award for the 5th year medical student who obtain the best grade point average: 1992
- Gold medal for the best grade point average through the whole M.D.: 1993
- Best grade point average in Postgraduate Education in Medical Science, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital : 1994
- Anandamahidol King Scholarship (Medicine branch): 1997-2000
- The most distinguished clinical research presentation, 6th Annual Charles Huggins Research Conference of Department of Surgery, The University of Chicago, USA: 1999
- The most distinguished research presentation in English, 41th Siriraj Scientific Congress, Siriraj Hospital: 2001
- Poster award presentation, 9th Asean ORL Head and Neck Congress, Singapore: 2001
- Young Researcher’s Award, 7th Asian Research Symposium in Rhinology, Indonesia: 2002
- Poster award presentation, 11th Asia-Oceania ORL Meeting, Pattaya, Thailand: 2007

ประวัติการศึกษา

- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2537
- วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา พ.ศ. 2540
- Certificate of Research Fellowship in Allergy and Rhinology (University of Chicago) พ.ศ. 2543

ประวัติการทำงาน

ภาควิชา โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล